Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63). Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 , poz. 46).

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”. Skargi i wnioski mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach.

 

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za datę, od której liczy się ustawowe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.

Ponadto informujemy o treści art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego, z którego wynika, że:

§ 1. W przypadku, gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpoznania może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

 

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W PIEKARACH ŚLĄSKICH

Obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przyjmuje Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich i jego Zastępca w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:30 do 17:00. W pozostałe dni powszednie, w godzinach urzędowania od 7:30 do 15:30 skargi przyjmują wyznaczeni decyzją funkcjonariusze.

W celu zapewnienia właściwej obsługi termin rozmowy z Komendantem Miejskim Policji lub jego Zastępcą uzgadnia sekretariat komendanta KMP w Piekarach Śląskich (tel. 47 8532 212) w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 15.30. We wnioskach o wyznaczenie spotkania należy jasno określić tematykę spotkania, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

W KWP w Katowicach funkcjonuje numer telefonu przeznaczony do kontaktów z Policją: „Telefon Zaufania” spełniający jednocześnie rolę tzw. infolinii skargowej, służący do przyjmowania informacji – w tym również anonimowych – dotyczących nieprawidłowości w działaniu Policji, jak również udzielania informacji dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków. Telefon Zaufania jest połączeniem o charakterze płatnym i funkcjonującym w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30 pod numerem „032-200-15-60” (w poniedziałek w godzinach 7:30 – 20:00). Telefon Zaufania obsługiwany jest przez funkcjonariuszy lub pracowników Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,
jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godz. 9.00 - 17.00
wtorki - piątki w godz. 9.00 - 15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25, pokój 122
40-032 Katowice
telefon (32) 72 86 800
fax (32) 72 86 823
 

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00 - 15.00
wtorek w godz. 10.00 – 17.00

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich (KMP). Komendant wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod@piekary.ka.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KMP nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Powrót na górę strony